Bedrifters samfunnsansvar i Danmark (CSR)

Sist oppdatert: 06.01.2016 // Danmark legger stor vekt på næringslivets samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility/CSR), og det er utarbeidet standarder for bedrifters forhold til bl.a. menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og korrupsjon. Bedriftene er pålagt å rapportere om deres CSR-aktivitet eller eventuell mangel på dette.

Danmark har i stor grad lovgivning som ligner på den norske på de aller fleste områder innenfor næringslivets samfunnsansvar. Landet har de samme standarder for bedrifters forhold til bl. a. menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og korrupsjon. De sentrale folkerettslige instrumenter på området er også ratifisert. Danmark har kommet langt i arbeidet med bedriftenes samfunnsansvar, og det er således ingen særskilte forhold på dette området som norske bedrifter bør være oppmerksomme på ved etablering av virksomhet eller valg av samarbeidspartnere og leverandører.

Siden regnskapsåret 2009 har Danmarks største selskaper vært forpliktet til å redegjøre for deres arbeid med samfunnsansvar. I 2013 innførte Danmark et spesifikt krav til bedriftene om å redegjøre for bedriftenes retningslinjer når det gjelder å respektere menneskerettigheter og å redusere deres påvirkning på klima. Disse kravene blir fra januar 2016 skjerpet igjennom årsregnskapsloven. Endringene omfatter bedriftenes handlingsplaner på områdene: miljø, klima, medarbeiderforhold samt antikorrupsjon og bestikkelse. Denne loven omfatter de største selskapene i Danmark, rundt 1.100. Arbeid med samfunnsansvar er frivillig for danske bedrifter, men de som avstår fra å jobbe med det, skal redegjøre for hvorfor i tråd med regnskapsprinsippet om «følg-eller-forklar». Mer informasjon om lovkravene finnes her.

Mer om samfunnsansvar i Danmark
Erhvervsstyrelsen koordinerer gjennomføringen av de 43 initiativene i regjeringens handlingsplan for bedriftenes samfunnsansvar 2012-2015, og skal utbre og understøtte forretningsdrevet samfunnsansvar (strategisk CSR). Erhvervsstyrelsen driver også hjemmesiden samfundsansvar.dk, som inneholder informasjon, veiledning, nyttige linker og verktøy rettet mot bedrifter.

Rådet for Samfundsanvar gir regjeringen råd om hvordan danske bedrifters og myndigheters arbeid med samfunnsansvar og ansvarlig vekst kan støttes.

CSR-Kompasset er et gratis tilbud til små og mellomstore bedrifter som ønsker å konkretisere deres arbeid med samfunnsansvar. Det er utarbeidet to maler: en CSR-erklæring og en CSR-kodeks. CSR-erklæringen er en mal for de bedrifter som har fått henvendelser fra sine kunder om CSR krav og som ønsker å dokumentere egen innsats. CSR-kodeksen er en mal for de bedrifter som ønsker å stille sosiale eller miljømessige krav til egne leverandører.

Menneskerettigheter
Danmark er verdensledende innenfor menneskerettighetsområdet, og Det danske Institutt for menneskerettigheter (DIHR) har et eget CSR-program som dekker både dansk og internasjonalt næringsliv. Instituttet bidrar med relevant informasjon til bedrifter på menneskerettighetsområdet, og tilbyr også enkeltpersoner rådgivning og bistand i forbindelse med diskriminering. Blant annet har Instituttet utarbeidet en landspesifikk veiledning der bedrifter kan få en større forståelse for det danske arbeidsliv, og hvordan menneskerettigheter ses i forhold til dette. Se mer her

I Danmark er Centre for Corporate Social Responsibility ved Copenhagen Business School omdreiningspunktet for CSR-forskning.

Det danske næringsliv søker hele tiden å utvikle innovative tiltak innen CSR. Det forskes blant annet på et nytt fenomen, Co-Creation, som går på å skape en arbeidsprosess hvor det hersker åpen dialog med de involverte parter, med adgang til hverandres ressurser og kunnskap, samt felles risikovillighet og transparens. Dette gjøres ut fra en tese om at godt samfunnsansvar ikke handler om filantropisk velvilje, men om å skape fellesverdi for alle parter. CSR kan derfor vise seg å være en bra forretning for bedriftene. Copenhagen Business School administrerer flere forskingsnettverk. Co-Creating Experienced Based Innovation er et slikt nettverk som kobler sammen forskere fra ledende universiteter og forskningsmiljøer.

Selv om det er utbredt velvilje i dansk næringsliv til å jobbe med CSR, er det primært de større og godt etablerte danske bedriftene som fører an, da disse råder over de nødvendige ressursene for å investere i CSR-tiltak. Mærsk Drilling, Carlsberg Group, Palsgaard og Novo Nordisk har i 2015 hhv. mottatt priser for beste CSR bedrifter og beste integrerte regnskap.


Bookmark and Share