Offshore vindkraft i Danmark

I forbindelse med den forestående konferansen Skagerrak Business Summit har Innovasjon Norge og Norges ambassade i København kartlagt næringsområdet offshore vindkraft i Danmark, samt utsiktene for global vekst.

Som første land i verden presenterte Danmark i 2012 en langsiktig klimastrategi med mål om fullstendig uavhengighet fra fossile brensler ­­­innen 2050. For å kunne nå dette målet vil vindenergi være viktig, og allerede innen 2020 anslår danske myndigheter at 50 % av Danmarks energikonsum vil dekkes av vindenergi.

Offshore vindkraft i vekst
Per i dag teller Danmarks kapasitet onshore nesten fire ganger kapasiteten offshore, med henholdsvis 3799 MW onshore mot 1271 MW offshore. Det forventes imidlertid at offshore-anlegg vil bli svært viktig for fremtiden, grunnet de naturlige begrensningene på landareal – i tillegg til at offshore-anlegg vil tilby mer stabil energiproduksjon enn onshore. Et bevis på den stadig økende satsningen på offshore vindkraft i danmark ser vi gjennom de to prosjektene «Kriegers Flak» og «Horns Rev 3», som med sin samlede kapasitet på 1000 MW vil nesten doble Danmarks offshore vindkapasitet. Prosjekterte kostander for «Kriegers Flak» er én milliard euro. De to parkene forventes å stå ferdig innen 2020.  

Kunnskapsoverføring fra offshore olje- og gassektor
Offshore vindteknologi er imidlertid ung, og ligger mange år bak vindparker på land. Dette byr på utfordringer, men også store muligheter. Størst potensial for effektivisering og kostnadsbesparelser hevdes å ligge i «non-turbine» delene av installasjonene, noe som understrekes av blant annet bransjens rapporterte mangel på marineingeniører i dansk vindsektor. Det synes å være bred enighet om at kunnskapsoverføring fra offshore olje- og gassektor vil være viktig for utvikling av konkurransedyktige offshore vindparker – også for de to ovennevnte anleggene som per i dag er under konstruksjon. Her vil mange norske bedrifter med erfaring innen offshore olje- og gassektor ha et konkurransefortrinn mot andre aktører.

Flytende vindturbiner er også gjenstand for forskning og utvikling, da man kan se en trend mot at offshore vindparker installeres på dypere vann. Flytende installasjoner gjør kostbare fundamenteringsløsninger overflødige, men introduserer samtidig nye utfordringer, som økt fare for slitasje og økte kostnader til forankring og nettilknytning. Erfaring og kunnskap fra offshore olje- og gassektor vil antakelig være svært viktig for kommersialisering av slike installasjoner.

Integrasjon og konkurransedyktighet
Danmark regnes som «first mover» innen vindkraft, og har på bakgrunn av dette opparbeidet ekspertise innen området. I 2015 sysselsatte dansk vindenergisektor mer enn 31.250 mennesker, og Danmark står som et foregangsland for både forskning, utvikling og produksjon av vindenergi.

Mye på grunn av Danmarks fartstid og kompetanse i vindkraftsektoren har leverandørkjeden for offshore vindkraft utviklet seg til å bli effektiv og svært integrert. Dette, sammen med ekspertise og erfaring, har vært med på å muliggjøre dansk konkurransedyktighet på den internasjonale arenaen. Gjennom nettverk og allianser vil norske bedrifter med sin særlige ekspertise også kunne etablere seg i det danske økosystemet for offshore vindkraft. På den måten vil de eksponeres for det danske hjemmemarkedet, samtidig som de vil være en del av et nettverk som har muligheten til å hevde seg i et stadig voksende internasjonalt marked.

Anslag sier at globale investeringer i offshore vindkraft vil nå 690 milliarder euro innen 2040, mye på grunn av økt interesse i blant annet Asia og USA. Potensielt anslås det at Asia vil øke sin kapasitet fra 480 MW (2014) til 35 GW i 2020, mens amerikanske myndigheter har anslått at USA vil kunne besitte 22 MW offshore vindkapasitet innen 2030.

Klikk her for fullstendig program samt påmelding til Skagerrak Business Summit.


Bookmark and Share